นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

     บริษัท คอนทินิวส์ อัส จำกัด คุ้มครองความเป็นส่วนตัวของท่าน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าท่าน จะได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัย ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกทุก ๆ ท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ และจะไม่ได้รับอนุญาตให้ผู้อื่นเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลของท่านเพื่อผลประโยชน์ใด ๆ นอกจากเพื่อใช้ศึกษาพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการของบริษัทฯ ให้ตรงกับความต้องการของสมาชิกมากขึ้นเท่านั้น

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมไว้ บริษัทฯ มีความประสงค์ให้เว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นที่ชื่นชอบของท่านในการใช้บริการบนอินเตอร์เน็ต บริษัทฯ จึงจัดหาข้อมูล การให้บริการ และผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ท่านสนใจ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว บริษัทฯ จำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วนของท่านเมื่อท่านลงทะเบียนในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงข้อมูลดังต่อไปนี้

           o    ชื่อ-สกุล

           o    ที่อยู่เพื่อจัดส่ง

           o    อีเมล

           o    หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

           o    วันเกิด

           o    เพศ

     การรวบรวมข้อมูลดังกล่าวนี้ทำให้บริษัทฯ สามารถแยกแยะความแตกต่างของท่านออกจากผู้ใช้บริการรายอื่น ๆ และหากท่านให้ข้อมูลกับบริษัทฯ มากเท่าใด บริษัทฯ ก็สามารถให้บริการท่านได้อย่างครบถ้วนมากยิ่งขึ้น นอกจากขั้นตอนการลงทะเบียนสมาชิกแล้ว บริษัทฯ อาจจะถามข้อมูลส่วนบุคคลอื่นเพิ่มเติมในเวลาอื่น รวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) เมื่อท่านเข้าร่วมในรายการโปรโมชั่น ที่สนับสนุนโดย บริษัทฯ เมื่อท่านได้ตกลงซื้อขายหรือเมื่อท่านใช้บริการอำนวยความสะดวกของบริษัทฯ การที่บริษัทฯ ได้เพิ่มจำนวนและประเภทของบริการอย่างต่อเนื่อง ท่านย่อมสามารถเลือกที่จะใช้บริการต่าง ๆ ที่บริษัทฯ นำเสนอท่านได้อย่างเต็มที่หากท่านเลือกที่จะลงทะเบียนเป็นสมาชิกกับบริษัทฯ รวมทั้งบริษัทฯ อาจมีการจัดเก็บข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ “ข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้” โดยอาจเป็นข้อมูลทางเทคนิคหรือข้อมูลทางด้านประชากรเช่นอายุ สถานที่ เพศหรือความสนใจของท่าน ข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้จะไม่ระบุตัวท่านเอง ได้แก่

     - Internet Protocol (IP) — ที่อยู่ IP ของท่านคือตัวเลขที่ช่วยให้คอมพิวเตอร์เชื่อมกับอินเทอร์เน็ตเพื่อให้ทราบว่าจะส่งข้อมูลไปที่ไหน — เช่นหน้าเว็บที่ท่านดู

     - Cookie (คุกกี้) — “คุกกี้” คุ้กกี้ เป็นแฟ้มข้อมูลข้อความขนาดเล็ก โดยทั่วไปแล้วประกอบด้วยชุดตัวอักษรและชุดตัวเลข ที่ถูกเก็บไว้ในหน่วยความจำของโปรแกรมท่องเว็บไซต์หรืออุปกรณ์ของท่านเมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์หรือดูข้อความใด ๆ โดยช่วยให้ทางบริษัทฯ สามารถจดจำอุปกรณ์และโปรแกรมท่องเว็บไซต์เป็นการเฉพาะเจาะจง และช่วยให้ทางบริษัทฯ สามารถปรับเนื้อหาให้เข้ากับความสนใจของแต่ละบุคคลได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น และเพื่อช่วยให้ทางบริษัทฯ สามารถจัดทำบริการและแพลตฟอร์ม ให้มีความสะดวกสบายและมีประโยชน์สำหรับท่านมากยิ่งขึ้น

     ระยะเวลาการเก็บข้อมูล บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทฯ และเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของบริษัทฯ  บริษัทฯ อาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นระยะเวลาตลอดไปหรือนานกว่าที่กฎหมายกำหนด  ถ้าอยู่ในความต้องการทางธุรกิจที่ถูกต้องของบริษัทฯ และไม่ต้องห้ามตามกฎหมาย ถ้าบัญชีของท่านถูกปิด บริษัทฯ อาจดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อปกปิดข้อมูลส่วนบุคคล แต่บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บรักษาและเข้าถึงข้อมูลตราบใดที่จำเป็นในการปฏิบัติตามที่กฎหมายที่บังคับใช้ บริษัทฯ จะยังคงใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้                         

2. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จุดมุ่งหมายเบื้องต้นของบริษัทฯ ในการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล คือ ให้ผู้ใช้บริการของบริษัทฯ ได้รับบริการที่ดีจากเครือข่ายเว็บไซต์ที่บริษัทฯ จัดให้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อท่านลงทะเบียนข้อมูลในพื้นที่ใด ๆ ของบริษัทฯ บนอินเตอร์เน็ต ข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บรวบรวมและรักษาไว้โดยบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียว เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นในขณะเก็บรวบรวมข้อมูลนั้น ๆ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ นี้ไม่ครอบคลุมถึงการรวบรวมข้อมูลใด ๆ ที่อาจกระทำได้โดยผู้โฆษณา หรือเว็บไซต์อื่น ๆ ที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์ของบริษัทฯ บริษัทฯ จะไม่รับผิดใด ๆ อันเนื่องมาจากการรวบรวมข้อมูลโดยบุคคลภายนอก

3. ท่านยอมรับว่าจะไม่ทำการใด ๆ อันเป็นการล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคล สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ หรือบุคคลอื่น ๆ และการกระทำการใด ๆ ที่ขัดต่อกฎหมาย ต่อศีลธรรมอันดีงาม และไม่นำเข้าข้อมูลก่อให้เกิดความเสียหายเสียชื่อเสียงต่อบริษัทฯ และบุคคลอื่น และก่อให้เกิดความขัดแย้งในสังคมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเนื้อหา ข้อความ รูปภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียงขึ้นสู่เว็บไซต์ของบริษัท ใน กรณีที่มีการนำเนื้อหา ข้อความ รูปภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียง อันละเมิดต่อกฎหมายหรือผิดต่อศิลธรรมอันดีงาม หรือหากพบ ว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นเท็จ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิในการลบหรือระงับเนื้อหา ข้อความ รูปภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวและเสียงดังกล่าวโดย มิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่จะเกิดขึ้นทั้งสิ้น

4. สิทธิของผู้ใช้ หากท่านมีความประสงค์ขอทำการแก้ไข/ลบข้อมูลต่าง ๆ ท่านสามารถทำการเข้าแก้ไข/ลบข้อมูลต่าง ๆ ได้ที่หน้าคำสั่งซื้อหรือ ติดต่อกับทางบริษัทฯ เพื่อสอบถามได้ที่ mktdiybykeng@continueus.co.th

5. ทางบริษัทขอกำหนดสิทธิในการใช้บริการเว็บไซต์ www.diybykeng.com ดังต่อไปนี้

          o    เยี่ยมชมเว็บไซต์ www.diybykeng.com

          o    เลือกซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ www.diybykeng.com

          o    ติดต่อบริษัทฯ หรือแบรนด์ D.I.Y. by Keng

Visitors: 8,583